วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

Lesson Plan

Name of Unit: Health and Welfare Mutthayom 2
Topic: Suggestions 1 period 50 minutes
____________________________________

1.Concept
Giving information about suggestions from situations in daily life.

2.Objective
2.1Learning Outcome
The students will be able to ask and give suggestions about health problems.
2.2 Instructional Objectives
Review the meaning of vocabulary
-aspirin - headache
-ointment - backache
-lotion - sunburn
-plaster - backache
- cut
-eye drops - sore eyes
-cough drops - cough
The students will be able to give the meaning of new vocabulary
-Pharmacist
-Suggest


The students will be able to use structure of sentences about asking and giving suggestions about health problems.


- Could I have something for………?
- I suggest………. .
- You should……. .
- Try…………….. .

3. Learning Standard

The students gain knowledge about
speaking for communicate
asking and giving suggestions about health problems.

Indicator


1.The students should be able to ask and give suggestions about health problems.

2.The students should be able to write the sentences for asking and giving suggestions about medicines.

4. Language Function
Asking for Information

5. Content
Vocabularies that students learned

-aspirin
-headache
-ointment
-eye drops
-lotion
-sunburn
-plaster
-sore eyes
- backache
- cut

New Vocabulary
-Pharmacist (n.)
-Suggest (v.)


Conversation


A: Hi. Can I help you?

B: Yes, please. Could I have something for a cough?
I think I’m getting a cold.

A: Well, I suggest a box of Vitamin C, too.

B: Thank you. And What do you have for dry skin?

A: Try some of this new lotion. It’s very good.

B: OK. Thanks a lot.
Structure
-Could I have something for ………?
-I suggest………. .
-You should……. .
-Try…………. .

Activities


Warm Up

- Class, stand up. Good Afternoon teacher.
- Good Afternoon class. How are you to day?
- I’m very well. Thank you.
- I’m fine. Thank you and you?
- Well, The weather has chanced. It can make you sick. Has the weather make you sick?
- Yes, It has.
- What did you do?
- I took some aspirins.
- I went to see the doctor.

Lead In

- Well, I would like to show you some medicines. Can you tell me the name of these medicines?
Teacher shows authentic examples.
Teacher shows some aspirins.
- aspirin
Teacher shows an ointment.
-ointment
Teacher shows lotion.
- lotion

- Very well. I’ll
Divided you into groups of three by taking the same pictures. The same pictures work together.

Students make a group of three.
Teacher sticks word cards on the white board and give students
a picture cards of sick people for each group.


- I’ll give you a picture card for each group. Please, try to guess the illness and come in front of the class and take some medicines for a picture cards of sick and take a word card on the white board.

- Work together with their friends in the groups.
- Have you finish class?
- Yes. I have.

Students come to the front of the class to present. (show the picture, medicine and the word card.)
- Well, the first group comes in front of the class to present the illness and medicine.

- A cold, aspirin.
- The second group.
- Backache, ointment

Presentation

- I’ll give you the conversation. Study the conversation on your own.
- OK. Listen to the conversation from CD. Please listen carefully.
- One more time.
- All the class read conversation.
.

Students read conversation.

- I’ll call two students. One is A and one is B to read the conversation.

Two students read conversation.

- Do you know? What A in the conversation does?
- Pharmacist.
- Great!

- Do you know? What does “suggest” mean in Thai?

- แนะนำ

- Very good.

Teacher shows structure of sentence.
Could I have something for……….?
I suggest………
You should ……..
Try………
- If you want to request someone to do something. How do you ask?

-Could I have something for……..?
- It’s better to use Could than Can for ask someone.

- How do you answer?

- I suggest……..
- You should……..
- Try…………

- Yes. You can use all.
Teacher sticks a word card after structure.

- Let’s read the question aloud.
- Could I have something for a backache?

- You must let your voice go up at the end of the sentence.
- I suggest an ointment.
- You should take an ointment.

Practice

- Jantira to Tiya as A and Patcharee to Subaidah as B. then read the conversation.

Students find their partners.
Students work together.


- Each pair work out the conversation by yourself about giving suggestion. and take on the role play in front of the class.

Before doing the role play students look at the conversation with their friends to find the mistakes.
Teacher calls some pair groups to do the role play.
- Nopparat and your partner. Please come in front of the class.
- pair 2
- pair 3
- very good
- Other pairs give the mark for the pair who came in front of the class.


Production
Teacher summary about giving suggestion.

Teacher advices students to take care of themselves by related with Health Education and Physical Education.
- Remember to always take care of yourself.
- give back the assessment sheet to me please.
- I’ll give you a work sheet for your homework and each person write a conversation about giving suggestion
- You can hand in tomorrow.
- give back the assessment sheet to me please.
- I’ll give you a work sheet for your homework and each person write a conversation about giving suggestion
- You can hand in tomorrow.
- No.

- Time is over.

- Stand up
- Good bye teacher see you again tomorrow.

7. Materials
- Work sheet
- Picture cards
- Word cards
- CD/CD player
- Medicines (Authentic Materials)
- Conversation


8.Measurement and Evaluation

1.Check understanding of vocabulary, pronunciation and confidents.
2.Observe all activities that students do.
3.Students assess their friends’ scores.
4.Teacher assesses their work.


9.Optional Activities
Students should practice their conversations more for improving their speaking.


10. Teacher’s comment of the teaching unit

10.1 Problems occurred
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.2 Improvement
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Give suggestions for these problems. Use words from the box.

I suggest… You should… Try…
1. I have a very sore eyes.
______________________________________________


2. I think I’m getting a cold.
______________________________________________


3. I have a backache.
______________________________________________


4. I have got a cough.
______________________________________________


5. I have a headache.
______________________________________________

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Adverb of frequency

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง
Unit: Daily Life Topic: Adverb of frequency

สาระสำคัญ
หลักการใช้ภาษาเรื่อง Present Simple Tense เป็นการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน มีกลุ่มคำบ่งบอกความถี่ always, usually, often, sometimes, never ซึ่งควรศึกษาและฝึกฝนทักษะการพูดและเขียนให้ชำนาญ นำไปใช้ในการสื่อสารจริง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เข้าใจข้อมูลจากภาพโดยถ่ายโอนเป็นประโยคและข้อความสั้นๆ (มฐ.ต1.1.3)
จุดประสงค์การเรียนรู้
พูดและเขียนบรรยายภาพเป็นประโยคและข้อความสั้นๆได้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีสมาธิและรับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้
Vocabulary: always, usually.often, sometimes, never
Structure: Subject + adverb of frequency + verb + object.
Ex. We often go shopping.
Function: Talking and writing about activities

กิจกรรมการเรียนรู้
1 Warm up

แจกใบงานนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิมเรื่อง Adverb of frequency เพื่อบอกความถี่ของเหตุการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 Presentation
2.1 นักเรียนดู adverb of frequency ในบัตรคำ ให้นักเรียนสังเกตความถี่ของกิจกรรมที่ทำและสอน คำบอกความถี่ของการกระทำ ได้แก่ always (เสมอ) usually (โดยปกติ ธรรมดา) often (บ่อยๆ) sometimes (บางครั้ง) never (ไม่เคย)
2.2 นักเรียนอ่านประโยคคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองโดยใช้ adverb of frequency
3 Practice
นักเรียนทำแบบฝึกหัด
4 Production
ถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการใช้ adverb of frequency
5 Wrap up
นักเรียนเขียนประโยคโดยใช้หลักการใช้ adverb of frequency อย่างถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ บัตรภาพ บัตรคำ แบบฝึกหัด
การวัดและการประเมินผล
พฤติกรรมที่วัด
1. การวัดจุดประสงค์การเรียนรู้
- พูดและเขียนบรรยายภาพเป็นประโยคและข้อความสั้นๆ
2. พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- มีสมาธิและความรับผิดชอบ
วิธีการวัด
- สังเกตการพูด
- ตรวจแบบฝึก

- สังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือที่วัด
- แบบฝึกหัด
- พฤติกรรมExercises
A. Do you use these excuses? Check (/) always, often, sometimes, or never.

Always Usually Often Sometimes Never
I have breakfast.
I study English.
I go to school late.
I get up early.
I visit my grandparents.
I read newspaper.
I do exercise.
I go to see the movies.
I do house work.
I play sports.


B. Arrange these words to make sentences.

1. go never I almost bicycling
__________________________________________________________.
2. go do often jogging How you
__________________________________________________________?
3. always mornings do on we yoga Sunday
__________________________________________________________.
4. do on you what usually Saturdays do
__________________________________________________________?
5. go play sometimes to football I
__________________________________________________________.
ใบความรู้

Adverb of frequency

เป็น adverb ที่แสดงความถี่ของเหตุการณ์ ใช้ตอบคำถาม How often ได้แก่
Always, usually, often, sometimes, never กลุ่มนี้ให้วางหน้ากริยาแท้ของประโยค
แต่ถ้ากริยาของประโยคเป็น verb to be ให้วางหลัง verb to be เช่น

- She always sits up late with her lessons.
(หล่อนอยู่กับบทเรียนจนดึกดื่นเสมอ)

- The man is always reasonable.
(ชายคนนั้นมีเหตุผลเสมอ)

- The youths are always instructed to discipline themselves.
(หนุ่มสาวมักถูกสอนให้สร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองเสมอ)

วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

การใช้ Gerund (Learning Log)

Gerund คือ คำกริยาที่เติม ing
Gerund ใช้เป็นนามจำพวก Abstract Noun เช่น
Exercising is necessary to health .
การออกกำลังกายหลับเป็นสิ่งจำเป็นแก่สุขภาพ
I like traveling very much .
ฉันชอบการท่องเที่ยวมาก
เนื่องจาก gerund มีรูปมาจากกริยา ฉะนั้น gerund คำใดมีรูปมาจาก transitive verb ก็อาจมีกรรม (object) ตามหลัง gerund นั้นได้ด้วยเช่น
Reading good books is useful .
การอ่านหนังสือดีๆ มีประโยชน์

ยังมีคำซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับ gerund เรียกว่า verbal noun รูปคำก็คือ verb + ing เหมือนกัน แต่ผิดกันกับ gerund ตรงที่ใช้ Definite article นำหน้าคือ ^^ The ^^ และมี preposition ตามหลัง ซึ่งส่วนมากได้แก่คำ Preposition ^^ of ^^ เช่น
He like the reading of a book .
เขาชอบการอ่านหนังสือ

การใช้ Gerund
Gerund มีความหมายเป็น noun และเป็น abstract noun ฉะนั้น หน้าที่ของ gerund ก็คงเป็นเช่นเดียวกับหน้าที่ของ noun ทั่วไป คือ
1). เป็น subject
Sleeping is necessary to life .
การนอนเป็นสิ่งจำแก่ชีวิต
2). เป็น object
I like reading very much .
ผมชอบอ่านหนังสือมาก
3). เป็น complement
Your duty is learning .
หน้าที่ของเธอคือการเรียน
4). เป็น adjective
The old man bought a walking stick yesterday .
ชายชราได้ซื้อไม้เท้ามาอันหนึ่งเมื่อวานนี้

และทำหน้าที่ต่างๆ ที่ noun ทำได้อีก เป็นต้นว่าใช้ Possesive Adjective หรือ Noun ที่เป็น Genitive case ขยายได้ เช่น
I was pleased at his coming today .
ผมยินดีต่อการมาของเขาในวันนี้
My friend ‘ s wandering was dangerous .
การท่องเที่ยวของเพื่อนผม เกิดมีอันตราย

ความแตกต่างระหว่าง Gerund กับ Participle ( เพื่อทำหน้าที่เป็น adjective )
เนื่องจาก gerund กับ present participle มีรูปเดียวกัน และ ทำหน้าที่ขยายนามด้วยกับทั้ง 2 ฝ่าย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนลงไปว่า คำใดเป็น gerund และ คำใดเป็น participle เช่น
The dancing floor is dirty . ( gerund )
พื้นฟลอร์เต้นรำนั้นสกปรก
The dancing girl is beautiful . ( present participle )

มีข้อสังเกต ดังนี้
Gerund แม้ทำหน้าที่คุณศัพท์ แต่ยังมีความหมายเป็นนาม โดยเป็นกรรมของบุพบท ^^ for ^^ ที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือ
The dancing floor = The floor for dancing

( Adabted from คู่มือ ภาษาอังกฤษ ม.5 โดย ทณุ เตียวรัตนกุล )

การใช้ Gerund (Learning Log)

Gerund คือ คำกริยาที่เติม ing
Gerund ใช้เป็นนามจำพวก Abstract Noun เช่น
Exercising is necessary to health .
การออกกำลังกายหลับเป็นสิ่งจำเป็นแก่สุขภาพ
I like traveling very much .
ฉันชอบการท่องเที่ยวมาก
เนื่องจาก gerund มีรูปมาจากกริยา ฉะนั้น gerund คำใดมีรูปมาจาก transitive verb ก็อาจมีกรรม (object) ตามหลัง gerund นั้นได้ด้วยเช่น
Reading good books is useful .
การอ่านหนังสือดีๆ มีประโยชน์

ยังมีคำซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับ gerund เรียกว่า verbal noun รูปคำก็คือ verb + ing เหมือนกัน แต่ผิดกันกับ gerund ตรงที่ใช้ Definite article นำหน้าคือ ^^ The ^^ และมี preposition ตามหลัง ซึ่งส่วนมากได้แก่คำ Preposition ^^ of ^^ เช่น
He like the reading of a book .
เขาชอบการอ่านหนังสือ

การใช้ Gerund
Gerund มีความหมายเป็น noun และเป็น abstract noun ฉะนั้น หน้าที่ของ gerund ก็คงเป็นเช่นเดียวกับหน้าที่ของ noun ทั่วไป คือ
1). เป็น subject
Sleeping is necessary to life .
การนอนเป็นสิ่งจำแก่ชีวิต
2). เป็น object
I like reading very much .
ผมชอบอ่านหนังสือมาก
3). เป็น complement
Your duty is learning .
หน้าที่ของเธอคือการเรียน
4). เป็น adjective
The old man bought a walking stick yesterday .
ชายชราได้ซื้อไม้เท้ามาอันหนึ่งเมื่อวานนี้

และทำหน้าที่ต่างๆ ที่ noun ทำได้อีก เป็นต้นว่าใช้ Possesive Adjective หรือ Noun ที่เป็น Genitive case ขยายได้ เช่น
I was pleased at his coming today .
ผมยินดีต่อการมาของเขาในวันนี้
My friend ‘ s wandering was dangerous .
การท่องเที่ยวของเพื่อนผม เกิดมีอันตราย

ความแตกต่างระหว่าง Gerund กับ Participle ( เพื่อทำหน้าที่เป็น adjective )
เนื่องจาก gerund กับ present participle มีรูปเดียวกัน และ ทำหน้าที่ขยายนามด้วยกับทั้ง 2 ฝ่าย ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนลงไปว่า คำใดเป็น gerund และ คำใดเป็น participle เช่น
The dancing floor is dirty . ( gerund )
พื้นฟลอร์เต้นรำนั้นสกปรก
The dancing girl is beautiful . ( present participle )

มีข้อสังเกต ดังนี้
Gerund แม้ทำหน้าที่คุณศัพท์ แต่ยังมีความหมายเป็นนาม โดยเป็นกรรมของบุพบท ^^ for ^^ ที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือ
The dancing floor = The floor for dancing