วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง Adverb of frequency

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 1 ชั่วโมง
Unit: Daily Life Topic: Adverb of frequency

สาระสำคัญ
หลักการใช้ภาษาเรื่อง Present Simple Tense เป็นการนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบัน มีกลุ่มคำบ่งบอกความถี่ always, usually, often, sometimes, never ซึ่งควรศึกษาและฝึกฝนทักษะการพูดและเขียนให้ชำนาญ นำไปใช้ในการสื่อสารจริง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เข้าใจข้อมูลจากภาพโดยถ่ายโอนเป็นประโยคและข้อความสั้นๆ (มฐ.ต1.1.3)
จุดประสงค์การเรียนรู้
พูดและเขียนบรรยายภาพเป็นประโยคและข้อความสั้นๆได้
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีสมาธิและรับผิดชอบ
สาระการเรียนรู้
Vocabulary: always, usually.often, sometimes, never
Structure: Subject + adverb of frequency + verb + object.
Ex. We often go shopping.
Function: Talking and writing about activities

กิจกรรมการเรียนรู้
1 Warm up

แจกใบงานนักเรียนเพื่อทบทวนความรู้เดิมเรื่อง Adverb of frequency เพื่อบอกความถี่ของเหตุการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 Presentation
2.1 นักเรียนดู adverb of frequency ในบัตรคำ ให้นักเรียนสังเกตความถี่ของกิจกรรมที่ทำและสอน คำบอกความถี่ของการกระทำ ได้แก่ always (เสมอ) usually (โดยปกติ ธรรมดา) often (บ่อยๆ) sometimes (บางครั้ง) never (ไม่เคย)
2.2 นักเรียนอ่านประโยคคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเองโดยใช้ adverb of frequency
3 Practice
นักเรียนทำแบบฝึกหัด
4 Production
ถามนักเรียนเกี่ยวกับหลักการใช้ adverb of frequency
5 Wrap up
นักเรียนเขียนประโยคโดยใช้หลักการใช้ adverb of frequency อย่างถูกต้อง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้ บัตรภาพ บัตรคำ แบบฝึกหัด
การวัดและการประเมินผล
พฤติกรรมที่วัด
1. การวัดจุดประสงค์การเรียนรู้
- พูดและเขียนบรรยายภาพเป็นประโยคและข้อความสั้นๆ
2. พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- มีสมาธิและความรับผิดชอบ
วิธีการวัด
- สังเกตการพูด
- ตรวจแบบฝึก

- สังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือที่วัด
- แบบฝึกหัด
- พฤติกรรม



Exercises
A. Do you use these excuses? Check (/) always, often, sometimes, or never.

Always Usually Often Sometimes Never
I have breakfast.
I study English.
I go to school late.
I get up early.
I visit my grandparents.
I read newspaper.
I do exercise.
I go to see the movies.
I do house work.
I play sports.


B. Arrange these words to make sentences.

1. go never I almost bicycling
__________________________________________________________.
2. go do often jogging How you
__________________________________________________________?
3. always mornings do on we yoga Sunday
__________________________________________________________.
4. do on you what usually Saturdays do
__________________________________________________________?
5. go play sometimes to football I
__________________________________________________________.
ใบความรู้

Adverb of frequency

เป็น adverb ที่แสดงความถี่ของเหตุการณ์ ใช้ตอบคำถาม How often ได้แก่
Always, usually, often, sometimes, never กลุ่มนี้ให้วางหน้ากริยาแท้ของประโยค
แต่ถ้ากริยาของประโยคเป็น verb to be ให้วางหลัง verb to be เช่น

- She always sits up late with her lessons.
(หล่อนอยู่กับบทเรียนจนดึกดื่นเสมอ)

- The man is always reasonable.
(ชายคนนั้นมีเหตุผลเสมอ)

- The youths are always instructed to discipline themselves.
(หนุ่มสาวมักถูกสอนให้สร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองเสมอ)

ไม่มีความคิดเห็น: